O PRIRODNOM GASU

Prirodni gas je prirodno fosilno gorivo sa visokim sadržajem metana. pored metana sadrži i ostale ugljovovnike kao što su etan, propan, butan itd. Redovno je prisutan u nalazištima nafte i predstavlja gas bez boje, mirisa i ukusa. Sagoreva veoma čisto, bez dima, čađi i ostalih čvrstih produkata sagorevanja što mu je jedna od glavnih prednosti u odnosu na ostala goriva.
Za razliku od ostalih goriva, potražnja i potrošnja prirodnog gasa u svetu raste svakim danom. savremena svet u pogledu ekologije, dovela je do masovnog korišćenja prirodnog gasa kao ekološki najčistijeg goriva. Zbog obima potrošnje u svetu ga danas zovu strateškim energentom.
Sastav prirodnog gasa sačinjavaju metan (CH4) 97 %, etan (C2H6) 0,91 %, propan (C3H8) 0,36 %, butan (C4H10) 0,16 %, pentan (C5H12), ugljen-dioksid 0,52 %, kiseonik 0,08 %, azot 0,93 % i drugi gasovi u manjim tragovima. Termoenergetske karakteristike kreću se za Vobe indeks do 54 MJ/m³, gornja toplotna moć do 47,2 MJ/m³, donja toplotna moć do 42,5 MJ/m³, relativna gustina 0,75 kg/m³ i temperatura paljenja do 640 °C. Eksplozivna moć prirodnog gasa se kreće u granicama od 5 do 15 % količine gasa u vazduhu.
U zavisnosti od njegovog kvaliteta, osnovne termoenergetske karakteristike prirodnog gasa se kreću u sledećim granicama:

[table id=3 /]